Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Pažymėkite savo pasirinkimą arba ignoruokite pranešimą norėdami naršyti toliau Privatumo politika

Sutinku

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIS
Bendrosios sąlygos
1. Sutarties esmė
1.1. Šia Transporto priemonės nuomos sutartimi, kurią sudaro specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su
visais papildymais ar pakeitimais (toliau – Sutartimi), jos šalys – Sutarties specialiosiose sąlygose
nurodytas Nuomotojas ir Nuomininkas, susitaria dėl specialiosiose sąlygose nurodytos transporto
priemonės (toliau – Transporto priemonė) nuomos suteikimo tvarkos ir sąlygų.
1.2. Šia Sutartimi Nuomotojas perduoda Transporto priemonę Nuomininkui laikinai naudotis ir valdyti už
užmokestį, o Nuomininkas priima Transporto priemonę ir įsipareigoja laiku mokėti nuomos mokestį ir
laiku grąžinti Transporto priemonę į specialiosiose sąlygose nurodytą vietą.
1.3. Esminėmis šios Sutarties sąlygomis Nuomotojas laiko Nuomininko patvirtinimus, kad:
1.3.1. Prieš sudarant šią Sutartį Nuomininko pateikti asmens tapatybės duomenys ir dokumentai, bei
vairuotojo pažymėjimas yra tikslūs, teisingi ir galiojantys bei tokie liks visą Sutarties galiojimo
terminą;
1.3.2. Nuomininkas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Nuomotojo tinklalapyje www.luxrent.lt paskelbtą
informaciją apie Transporto priemonės nuomą, o taip pat šios Sutarties sąlygas iki jos sudarymo
momento, dėl jų turėjo galimybę laisvai derėtis, supranta savo pareigas bei laisva valia
įsipareigoja jas vykdyti;
1.3.3. Nuomininkas turėjo galimybę apžiūrėti ir išbandyti Transporto priemonę iki šios Sutarties
sudarymo ir patvirtina, kad Transporto priemonė yra perduota tvarkinga, geros techninės būklės,
su visais privalomais ar Sutartyje nurodytais jos priedais, įskaitant ir Transporto priemonės
dokumentus;
1.3.4. Transporto priemonė yra nuomojama Nuomininko verslo, o ne šeimos ar asmeninių poreikių
tenkinimui, nebent priešingai bus nurodyta specialiosiose sąlygose.
1.4. Visi Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais,
Nuomotojo tinklalapyje www.luxrent.lt pateiktais nurodymais ir/ar išaiškinimais, bei įprastine Transporto
priemonių nuomos teikimo Praktika, kiek tai neprieštarauja šiai Sutarčiai.
1.5. Transporto priemonėje yra instaliuota apsaugos sistema – prietaisas, kuriame naudojamas GPS/GPRS
signalas, leidžiantis Nuomotojui nustatyti geografinę automobilio buvimo vietą realiu laiku.
2. Transporto priemonės perdavimas ir gražinimas
2.1. Pasirašydamas šią Sutartį Nuomininkas patvirtina, kad Sutarties sąlygas atitinkančią Transporto
priemonę gavo. Ši Sutartis kartu yra ir Transporto priemonės perdavimo – priėmimo aktas ir atskiras
dokumentas šiam faktui patvirtinti yra nesudaromas.
2.2. Transporto priemonė yra išnuomojama specialiosiose sąlygose nustatytam Nuomos terminui, kuris gali
būti pratęstas bendru šalių sutarimu. Siekdamas pratęsti Nuomos terminą, Nuomininkas privalo pranešti
Nuomotojui ne vėliau kaip prieš 24 val. iki Nuomos termino pasibaigimo. Nuomos terminas gali būti
pratęstas mažiausiai 48 valandoms ir tik Nuomininkui pilnai sumokėjus einamuosius mokėjimus.
2.3. Nuomininkas Transporto priemonę privalo grąžinti ne vėliau kaip specialiose sąlygose nustatytą dieną
ir valandą, specialiose sąlygose nustatytoje vietoje, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios
buvo išnuomota. Tuo atveju jei specialiose sąlygose nėra nurodytas tikslus grąžinimo laikas ar vieta,
Nuomininkas turi teisę grąžinti Transporto priemonę Nuomotojo darbo laiku (kuris nurodytas
www.luxrent.lt), toje pačioje vietoje, iš kurios jis buvo gautas. Transporto priemonę galima grąžinti
Nuomotojo nedarbo laiku ar kitoje vietoje tik iš anksto susitarus raštu (el.paštu).
2.4. Transporto priemonė išnuomojama su pilnu kuro baku ir Nuomininkas privalo grąžinti Transporto
priemonę su pilnu kuro baku. Esant nepilnam kuro bakui, jo papildymo kaina – 3,0 EUR/litras,
neatsižvelgiant į kuro tipą ar kainą.
2.5. Jei Nuomininkas negrąžina Transporto priemonės ilgiau nei 24 valandas nuo Sutartyje nurodyto termino
pabaigos be Nuomotojo rašytinio (el.paštu) sutikimo, Nuomotojas turi teisę savo jėgomis perimti
Transporto priemonę, į ją patenkant atsarginiu raktu, blokuoti variklio darbą specialiomis priemonėmis
ar taikyti kitas turto perėmimo priemones, arba kreiptis į policiją dėl Transporto priemonės vagystės.
3. Transporto priemonės naudojimas
3.1. Nuomininkas įsipareigoja priimti, naudotis ir valdyti Transporto priemonę šioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir sąlygomis, o kai konkretūs atvejai nenumatyti – kaip geras šeimininkas (teisingai, protingai ir
sąžiningai).
3.2. Nuomininkas įsipareigoja eksploatuoti ir prižiūrėti Transporto priemonę pagal gamintojo nustatytus
standartus ir technines sąlygas, nuolat patikrinti aušinimo skysčio ir variklio alyvos lygį, stebėti prietaisų
skydelyje esančius indikatorius, variklio temperatūrą, privalo užtikrinti tinkamą padangų slėgį, naudoti
tinkamus ir kokybiškus degalus. Kurą privalu pilti tik degalinėse ir Nuomotojui pareikalavus – pateikti
kuro pirkimo čekius. Nuomininkui draudžiama Transporto priemonę plauti tose plovyklose, kur yra
naudojami šepečiai.
3.3. Vairuoti Transporto priemonę turi teisę tik asmenys, nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose.
Nuomininkui griežtai draudžiama perduoti Transporto priemonę Sutartyje nenurodytiems tretiesiems
asmenims. Jei Nuomininkas yra juridinis asmuo, teisę naudotis Transporto priemone turi jo darbuotojai,
kurių vairavimo stažas yra ne mažesnis nei 3 (trys) metai.
3.4. Transporto priemonę draudžiama naudoti:
3.4.1. Pažeidžiant kelių eismo taisykles;
3.4.2. Didesnei ridai kaip 200 km per parą; Mėnesio nuomos maksimali nemokama rida, jei nesusitarta kitaip – 4000km.
3.4.3. Kelionėms už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų
3.4.4. Mokamam keleivių pervežimui;
3.4.5. Rūkyti, vartoti alkoholį ar valgyti Transporto priemonėje;
3.4.6. Transporto priemonių arba priekabų vilkimui;
3.4.7. Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
3.4.8. neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų,
kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
3.4.9. Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
3.4.10. Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
3.4.11. Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių
laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai kurioje
randasi Transporto priemonė.
3.5. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad nuomojama Transporto priemonė yra didelės vertės, todėl
Nuomininkas privalo imtis apsaugos priemonių (pvz. laikyti Transporto priemonę saugomoje ar vaizdo
kameromis stebimoje aikštelėje, rakiname garaže ar pan.) siekiant apsaugoti Transporto priemonę nuo
vagysčių, padegimo, nuo kitų trečiųjų asmenų veiksmų, kuriais yra padaroma žala Transporto priemonei
ir avarijų.
3.6. Pastebėjus Transporto priemonės gedimą arba techninės būklės pablogėjimą, nedelsiant pranešti apie
tai Nuomotojui ir bei tolimesnį Transporto priemonės eksploatavimą tęsti tik su Nuomotojo leidimu.
Nuomininkas įsipareigoja vykdyti Nuomotojo nurodymus ir tik gavus raštišką sutikimą – remontuoti, taip
pat pristatyti sąskaitas, pagal kurias Nuomotojas atlygins Nuomininkui jo apmokėtas ir dokumentais
(sąskaitomis, sutartimis) pagrįstas išlaidas. Nuomotojas neatsako už nuomos metu atsiradusius naujus
mechaninius pažeidimus, defektus bei gamybinį broką ir dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Nesant
galimybei per 48 val. suremontuoti Transporto priemonę, Nuomininkas turi pasirūpinti Transporto
priemonės saugumu ir pateikti Nuomotojui tikslų Transporto priemonės buvimo adresą.
3.7. Nuomininkas apmoka Transporto priemonės ir susijusias išlaidas, jeigu gedimas įvyko dėl Nuomininko
nerūpestingo ar netinkamo Transporto priemonės naudojimo (pvz. dėl netinkamos kuro rūšies įpylimo
ar variklio perkaitinimo nekreipiant dėmesio į prietaisų skydelio indikatorius) bei Nuomininkas turi
sumokėti Nuomotojui specialiosiose sąlygose nurodytą kainą už kiekvieną parą, kol Transporto
priemonė bus remontuojama.
4. Transporto priemonės vagystė, nelaimingi atsitikimai ir avarijos
4.1. Transporto priemonės vagystės ar sugadinimo atveju, Nuomininkas privalo nedelsiant apie įvykį pranešti
policijai ir Nuomotojui (tel.: +370 617 92299 arba el. paštu info@luxrent.lt), užtikrinti galimų įkalčių ir kitų
Nuomotojo (ar draudimo bendrovės) interesų apsaugą ir maksimaliai bendradarbiauti su tyrimą
vykdančiais pareigūnais. Nuomininkas taip pat privalo nedelsiant gražinti Transporto priemonės
registracijos dokumentus ir raktelius.
4.2. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas nevykdo savo pareigos pranešti Nuomotojui apie įvykusį eismo įvykį per
24 valandas nuo šio įvykio, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui atlyginti visą draudimo bendrovės
nedengiamą sumą ir (ar) kompensacijos sumą, kurią Nuomotojas privalo grąžinti draudimo bendrovei
už netinkamą informavimą apie eismo įvykį.
4.3. Nuomininkui draudžiama eismo įvykio atveju prisiimti kaltę ar atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu taip
pat pasirašyti dokumentus, kaltinančius Nuomotoją dėl padarytos žalos.
4.4. Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui tinkamai užpildytą eismo įvykio deklaraciją ir/arba policijos
pažymą, jei: (i) įvykio metu buvo susidurta su gyvūnais;(ii) Transporto priemonė nuvažiavo nuo
važiuojamosios kelio dalies; (iii) eismo įvykio metu buvo sužaloti ar žuvo žmonės; (iv) eismo įvykio metu
padaryta žala trečiųjų asmenų turtui ir šių asmenų eismo įvykio vietoje nėra; v) su eismo įvykiu susiję
dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių.
4.5. Įvykus eismo įvykiui, Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita ir jėgomis imtis visų priemonių siekiant
sumažinti galimus nuostolius bei pristatyti Transporto priemonę į Nuomotojo nurodytą saugojimo
aikštelę.
5. Transporto priemonės draudimas ir užstatas
5.1. Transporto priemonė yra apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir, jei taip nurodyta
specialiosiose sąlygose, KASKO draudimu. Visi draudimai galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5.2. Nuomininko atsakomybė (išskaita) draudiminio įvykio atveju yra: lengvosioms Transporto priemonės
[300-1500] EUR, keleivinėms ir krovininėms Transporto priemonėms [500-1500] EUR.
5.3. Nuomininko atsakomybė draudiminio įvykio, jei įvykio kaltininkas yra Nuomininkas, vagystės, gaisro
atvejais, kai Transporto priemonė sugadinama nepataisomai, yra Transporto priemonės rinkos vertės
atlyginimas, o jei Transporto priemonė yra drausta KASKO draudimu – [300-1500]EUR.
5.4. Visi Nuomininko mokėjimai pagal šią Sutartį yra užtikrinami specialiosiose sąlygose nurodyta užstato
suma. Visą užstato sumą Nuomininkas privalo pervesti Nuomotojui į specialiosiose sąlygose nurodytą
banko sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
5.5. Šalys susitaria, kad nuo užstato sumokėjimo momento, užstatas yra laikomas įkeistu Nuomotojo naudai,
siekiant užtikrinti Nuomininko įsipareigojimų Nuomotojui pagal Sutartį tinkamą vykdymą. Šiame punkte
numatytas užstato įkeitimas galioja iki užstato grąžinimo Nuomininkui arba jo panaudojimo šioje
Sutartyje nustatyta tvarka.
5.6. Jeigu Nuomininkas nevykdo ar vėluoja įvykdyti bet kokį įsipareigojimą Nuomotojui, įskaitant pareigą
sumokėti Nuomos mokestį, netesybas ir/ar bet kuriuos kitus mokėjimus pagal Sutartį, Nuomotojas įgyja
teisę nukreipti susidariusio Nuomininko įsiskolinimo išieškojimą į užstatą.
5.7. Nuomotojas, vykdydamas išieškojimą iš užstato, turi teisę savo nuožiūra padengti iš užstato visus ir bet
kokius neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus Nuomininko finansinius įsipareigojimus Nuomotojui pagal
šią Sutartį, įskaitant pareigą sumokėti Nuomos mokestį, netesybas, žalą ir/ar bet kuriuos kitus
mokėjimus pagal Sutartį.
5.8. Nuomotojas, padengęs Nuomininko įsiskolinimą iš užstato šioje Sutartyje nustatyta tvarka, privalo apie
tai informuoti Nuomininką raštu, o Nuomininkas, gavęs tokio pobūdžio pranešimą privalo ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas sumokėti Nuomotojui trūkstamą užstato dalį.
5.9. Pasibaigus Sutarčiai ir Nuomininkui tinkamai įvykdžius visus Sutartyje numatytus ar iš jos kylančius
įsipareigojimus, nepanaudotas užstatas (jo atitinkama nepanaudota dalis) turi būti grąžinamas
Nuomininkui per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų Nuomininko įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.
5.10. Nuomotojas nemoka Nuomininkui jokių palūkanų, kompensacijų ar kitokių mokėjimų už užstatą.
6. Nuomos mokesčio mokėjimo sąlygos
6.1. Perduodant Transporto priemonę, Nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas atliktų išankstinį
mokėjimą, kurį sudaro iš anksto apskaičiuotas nuomos mokestis ir/arba užstatas.
6.2. Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti Nuomotojui pareikalavus:
6.2.1. Nuomos sumą paskaičiuotą pagal šios Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus nuomos
įkainius;
6.2.2. Sumą, nurodytą Sutartyje, jei nuomininkas grąžina Transporto priemonę nuomotojui ne pilnu kuro
baku;
6.2.3. Sumą už papildomą aptarnavimą;
6.2.4. Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius;
6.2.5. Užstato sumą, nurodytą specialiosiose sąlygose.
6.3. Transporto priemonę vėluojant grąžinti ilgiau nei 1 valandą, skaičiuojama nauja nuomos para bei
atitinkamas vienos paros nuomos mokestis. Grąžinus Transporto priemonę anksčiau laiko, Transporto
priemonės nuomos mokestis nėra grąžinamas ar mažinamas, nebent šalys sutartų kitaip. Tuo atveju,
jei specialiose sąlygose nėra nurodytas grąžinimo laikas, nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal
faktinį Transporto priemonės naudojimo laiką, paromis. Tuo atveju, jei apskaičiavus pilnas paras lieka
bent viena valanda, visas šis liekantis laikas skaičiuojamas kaip pilna nuomos para.
7. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
7.1. Nuomotojas, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR)
13 ir 14 straipsniais, šia Sutartimi informuoja Nuomininką apie jo asmens duomenų tvarkymą.
7.2. Nuomininko asmens duomenis Nuomotojas tvarko tik esant teisėtam asmens duomenų tvarkymo
pagrindui, t. y.
7.2.1. siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų
duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (ikisutartiniai santykiai) (BDAR 6 straipsnio 1
dalies b punktas), t. y. Transporto priemonės nuomos suteikimo tikslais;
7.2.2. siekiant įvykdyti Nuomotojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), t.
y. atsiskaitymo ir kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais;
7.2.3. siekiant teisėtų Nuomotojo interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. vietos nustatymo
įrenginių naudojimo Transporto priemonėje tikslais. Vietos nustatymo įrenginiai Transporto
priemonėje yra naudojami siekiant užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų naudojama pagal
paskirtį ir (ar) apsaugoti Transporto priemonę vagystės metu, nustatant tikslią Transporto
priemonės buvimo vietą.
7.2.4. esant duomenų subjekto sutikimui tvarkyti jo asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a
punktas), t. y. kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.3. Tais atvejais, kai sutartis sudaroma su verslo klientais (įmonėmis), Nuomotojas gali tvarkyti įmonės
įgalioto atstovo, pasirašančio sutartį, duomenis (vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, telefono
numerį ir kt.). Tokiu atveju asmens duomenys apie atstovą yra tvarkomi siekiant teisėtų Nuomotojo
interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
7.4. Nuomininkas supranta, jog jam nepateikus kai kurių savo asmens duomenų, Nuomotojas negalės teisės
aktų nustatyta tvarka jam suteikti paslaugų visa apimtimi.
7.5. Nuomotojas turi teisę perduoti asmens duomenis draudimo bendrovėms, taip pat Nuomotojo duomenų
tvarkytojams (pvz., įmonėms, teikiančioms serverių nuomos, duomenų saugojimo, IT ūkio priežiūros ir
(ar) susijusias paslaugas). Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Nuomotojo
nurodymus ir teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba
tarptautinei organizacijai.
7.6. Asmens duomenys saugomi:
7.6.1. ši Sutartis (nuo jos pasibaigimo) ir apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros ir kt.) saugomi 10
metų (vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta 2011-03-09
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100);
7.6.2. asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu saugomi 5 metus nuo sutikimo davimo dienos;
7.6.3. Transporto priemonės vietos nustatymo duomenys saugomi _120__ dienų.
7.6.4. kai asmens duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose ir nėra taikomi šios
Sutarties 7.6.1.-7.6.2. punktas, asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo dalykinių santykių
su Klientu pabaigos.
7.7. Nuomininkas turi teisę prašyti, kad Nuomotojas įgyvendintų tam tikras duomenų subjektų teises, t. y.
leistų susipažinti su asmens duomenimis (įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją) ir juos ištaisytų arba
ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat
teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pareikšti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai.
7.8. Sutarties 7.7. punkte nurodytos teisės įgyvendinamos pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (jei prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Nuomotojo biurą) arba asmens tapatybę
patvirtinus elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (jeigu prašymas
pateikiamas el. būdu).
7.9. Visi su asmens duomenų tvarkymu susiję pranešimai pateikiami Nuomotojui el. paštu info@luxrent.lt,
paštu arba tiesiogiai atvykus į biurą (Partizanų g. 61, Kaunas).
7.10. Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas patvirtina, kad susipažino su šiame skyriuje pateikta informacija
apie asmens duomenų tvarkymą ir, esant poreikiui, pateiks šią informaciją Nuomininko (juridinio
asmens) įgaliotam atstovui(-ams), kurio(-ių) asmens duomenis tvarko Nuomininkas.
8. Šalių atsakomybė
8.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už Transporto priemonės sugadinimą ar sugedimą,
atsiradusį Nuomos termino metu. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visą draudimo bendrovės
nedengiamą sumą, neatsižvelgiant į šio nepilno kompensavimo priežastis.
8.2. Už laiku nesumokėtus mokėjimus Nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,5% delspinigius nuo laiku
nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti kalendorinę dieną.
8.3. Nuomininkas yra atsakingas už išnuomotą ir/arba pakaitinę transporto priemonę, bei privalo savo
sąskaita sumokėti visas baudas ir padengti visas išlaidas, susijusias su kelių eismo, parkavimo ir kitų
taisyklių pažeidimu. Jei nuomos metu su automobiliu padaromas KET pažeidimas, UAB LuxRent taiko papildomą administravimo mokestį už vairuotojo duomenų perdavimą šalies policijai – 30 EUR.

8.4. Nuomininkas įsipareigoja laikytis visų eismo keliais taisyklių. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas
vairuodamas Transporto priemonę viršija 150 km/h greitį, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti 200 EUR
baudą už kiekvieną tokį atvejį
8.5. Pažeidus Transporto priemonės naudojimo, informacijos teikimo ar kitus iš šios Sutarties ar teisės aktų
kylančius nepiniginius įsipareigojimus, neatsižvelgiant į tai, ar dėl to kaltas Nuomininkas ar tretieji
asmenys, bei dėl to ar buvo padaryta žala, Nuomininkas moka Nuomotojui [suma] EUR baudą už
kiekvieną pažeidimo atvejį, bei privalo atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia ši bauda.
8.6. Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 3.000 EUR baudą už Transporto priemonės naudojimą ne
pagal paskirtį, pažeidžiant 3.4.3., 3.4.6.-3.4.11 p. nustatytus draudimus. Bet kurio iš šių pažeidimų atveju
Nuomotojas taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti
nedelsiant grąžinti Transporto priemonę Nuomotojui.
8.7. Viršijus 3.4.2. p. nustatytą paros ridą, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui [0.2] EUR baudą už
kiekvieną maksimalią paros ridą viršijantį kilometrą
8.8. Jeigu Transporto priemonė yra grąžinama nešvari (suteptos sėdynės, apdailos detalės), Nuomininkas
įsipareigoja sumokėti [100] EUR baudą.
8.9. Nuomininkas privalo atlyginti visą žalą dėl Transporto priemonės salono/kėbulo pažeidimus ar
sugadinimus, kurių nepadengia draudimas, arba Nuomotojo reikalavimu sumokėti tokio dydžio baudas:
8.9.1. Už sėdynės pradeginimą – taikoma 200 EUR bauda;
8.9.2. Už apdailos apgadinimą – taikoma 150 EUR bauda;
8.9.3. Už ratlankio apgadinimą – taikoma 100 EUR bauda;
8.9.4. Už kitų Transporto priemonės dalių įbrėžimus, apgadinimą – taikoma 200 EUR bauda už
kiekvieną atvejį;
8.9.5. Už nepaminėtų dalių apgadinimą – 200 EUR bauda.
8.10. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti
nuomojama Transporto priemone gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui arba dėl pavėluoto
Transporto priemonės grąžinimo.
8.11. Nuomotojas neatsako už Nuomininko sveikatos būklei padarytą žalą ar Transporto priemonėje,
buvusiam Nuomininko turtui, padarytus nuostolius.
8.12. Nuomininkas įsipareigoją sumokėti naudojamos Transporto priemonės parkavimo mokesčius.